1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Staj Yönergesi

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

Nisan-2015

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu yönerge Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda yer alan tüm programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları her türlü teorik/uygulama bilgilerini iş ortamına aktarabilmek, alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, ilgileri doğrultusunda araştırma ve inceleme yaparak mesleki alanda gelişmek, iş yeri sorumluluğu, organizasyonu ve üretim sürecini tanımak, okul bitiminde istihdam edilebilmek üzere deneyim kazanmak amacıyla planlanan staj çalışmalarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge, Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda yer alan bölümlere ait tüm programlardaki öğrencilerin alanlarıyla ilgili işyerlerinde yapacakları uygulama eğitimi ve stajlarla ilgili faaliyetlerin tamamını kapsar.

 Dayanak

MADDE 3 - Bu yönerge 22/05/2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik’’ ine dayanarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 –  Bu yönergede geçen tanımlar;

Meslek Yüksekokulu (MYO),        : Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nu,

Müdürlük,                                    : Bozkurt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nü,

Yüksekokul Müdürü,                     : Bozkurt Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

Yüksekokul Müdür Yardımcısı,    : Bozkurt Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısını,  

Eğitici Personel,                           : Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliliğine sahip kişiyi,

Denetçi Öğretim Elemanı,         : Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği menşeli müdür  yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

Staj Koordinatörü,              : Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'nun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli ilgili Meslek Yüksekokulunun Müdür Yardımcısını

Yönerge,                                          : Bozkurt Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesini,

Program,                                          : Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda açılmış eğitim-öğretim programlarını,

Staj Değerlendirme Kurulu,

(SDK),(Staj Komisyonu)                 : İlgili bölüm ve bölüme bağlı programların staj işlerini yürüten komisyonu,

Staj Değerlendirme Kurulu 

Başkanı,                                         : Staj Komisyonunda bulunan ilgili Bölüm Başkanını,

Stajyer,                                             : Bozkurt Meslek Yüksekokulu’nda bulunan staj yapmakla yükümlü olan öğrenciyi,

İş yeri (Staj yeri),                            : Stajyerin staj yapacağı kamu, özel kurum ve kuruluşları ifade eder. 

  

Staj