Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı, öğrencilere başta yangınlar olmak üzere, deprem sel, göçük, patlama gibi afetlerde, olaylara müdahale edebilme, arama-kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini yerine getirebilme konularının ön lisans seviyesinde öğretilmesini amaçlamaktadır.

Programımızdan mezun olan öğrenciler; Başta belediyelerin itfaiye teşkilatları olmak üzere hava alanı ve limanlarında itfaiye personeli olarak, otellerde ve kamu kurumlarında, organize sanayi bölgelerinde ve endüstriyel kuruluşlarda yangın güvenlik elemanı olarak, İtfaiye ve yangın güvenliği, yangın alarm sistemleri ve söndürme teknolojileri ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman olarak, acil durum müdürlüklerinde ve sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde arama kurtarma teknikeri olarak çalışabilmektedir.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında 4 yarıyıl (2 yıl) süreli eğitim öğretim verilmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 120 AKTS ders yükü ve 30 iş günündeki Endüstriye Dayalı Eğitimi (Staj) başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” ünvanı alır.

Bu programdan mezun olanlar; DGS (Dikey Geçis Sınavı) ile üniversitelerin "Acil Yardım ve Afet Yönetimi" ve "Sosyal Hizmet" lisans programlarına geçiş yapabilirler.


Programımızın Misyonu

     Güncel eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerini kullanarak sivil savunma ve itfaiyecilik alanında mesleğini seven, teknolojik gelişmeleri takip eden ve kendini geliştirme bilincine sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikleri olan meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmektir.


 Vizyonumuz

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında çağın gereksinimlerine uygun, alanındaki teknolojik gelişmelere hakim ve sürekli kendini geliştirebilen nitelikli elemanlar yetiştirerek sivil savunma ve itfaiyecilik eğitimi konusunda en üst sıralarda yer alan bir eğitim kurumu olmak.


 İtfaiyecilik Nedir?


 

 İtfaiye sözcüğü kelime kökeni Arapça olan “itfa” sözcüğünden türemiştir. İtfa kelimesi Arapça ’da söndürme anlamına gelmektedir.

İtfaiye, yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel addır. Yangın söndürmekle yükümlü personele ise itfaiyeci denmektedir.


 İtfaiye Teşkilatının Görevleri Nelerdir?


İtfaiye teşkilatının görevleri 21.10.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 2. Bölümünün 6. Maddesinde belirtilmiştir. Bunlar;

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 • Su baskınlarına müdahale etmek,
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 • 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 • Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.